Condicions d’ús
Identitat del titular del web
El Diccionari.cat (www.diccionari.cat) és un web d’Enciclopèdia Catalana, SA Unipersonal (d’ara endavant, Enciclopèdia Catalana), entitat amb domicili al carrer de Josep Pla, 95, 08019 Barcelona, i CIF A08189680, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1463, Llibre 904, Secció 2a, Foli 170, Full núm. 11.577, inscripció 1a. El web de Diccionaris de l’Enciclopèdia Catalana és www.diccionarisdelenciclopedia.cat.

Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu contactar-hi en el correu electrònic diccionaris@grec.cat o al telèfon 93 412 00 30. Enciclopèdia Catalana és una empresa que pertany a la institució sense ànim de lucre Fundació Enciclopèdia Catalana (www.enciclopediacatalana.cat/ca/fundacio.htm).
Acceptació de les condicions d’ús
Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que Diccionaris de l’Enciclopèdia Catalana posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen a aquest avís legal.

A través del web, Diccionaris de l’Enciclopèdia Catalana pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.
Ús correcte del web
L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

L’usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin en el web del Diccionari.cat. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Enciclopèdia Catalana presta el servei, i a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’Enciclopèdia Catalana o de tercers.
Publicitat
Alguna part del web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis vigents per a cada cas concret. Enciclopèdia Catalana no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest web podeu dirigir-vos a l’adreça electrònica següent: enciclopedia@enciclopedia.cat.
Propietat intel·lectual i industrial
El contingut de tots els serveis de Diccionaris de l’Enciclopèdia és propietat d’Enciclopèdia Catalana o de les empreses afiliades, i està protegit per les lleis internacionals del copyright, patents i marques. L’usuari pot veure, imprimir o descarregar qualsevol contingut dels serveis només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.

L’usuari no pot crear, directament o indirecta, una col·lecció, compilació, base de dades o directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit d’Enciclopèdia Catalana. Tampoc no pot fer rèpliques del web de Diccionaris de l’Enciclopèdia en un lloc web extern, ni pàgines de resultats dels serveis.

Si l’usuari vol editar un article en un bloc, publicar o utilitzar continguts dels serveis d’Enciclopèdia Catalana en un web o en qualsevol altra activitat d’internet, sempre necessitarà el permís d’Enciclopèdia Catalana, encara que el nou web sigui de franc. En qualsevol cas, sempre serà obligatori esmentar-ne la procedència. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l’adreça de correu següent enciclopedia@enciclopedia.cat.
Responsabilitat per l’ús del web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant Enciclopèdia Catalana, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’usuari. Enciclopèdia Catalana emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el web; no obstant això, Enciclopèdia Catalana no assumeix cap garantia amb relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Enciclopèdia Catalana i basada en la mala utilització per l’usuari del web. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a Enciclopèdia Catalana amb motiu de tals reclamacions o accions legals.
Responsabilitat pel funcionament del web
Enciclopèdia Catalana exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a Enciclopèdia Catalana. Així mateix, Enciclopèdia Catalana també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia Catalana està facultada per a suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
Responsabilitat per enllaços
Els enllaços o links continguts en el web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. Enciclopèdia Catalana declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. Enciclopèdia Catalana queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte de tals enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat.
Enllaços al web del Diccionari.cat
Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca d’Enciclopèdia Catalana, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica del framing a l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés d’Enciclopèdia Catalana.
Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis
Sense perjudici del previst en tot allò indicat en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament Enciclopèdia Catalana al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquin en els mateixos. Enciclopèdia Catalana incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de la Companyia.
Confidencialitat
Enciclopèdia Catalana es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.
Modificacions de les condicions d’ús
Enciclopèdia Catalana es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d’ús del present web. Els usuaris seran informats dels canvis i restaran obligats automàticament a complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.
Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís legal es regiran per la legislació de l’estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
 
     
 
Qui som Ajuda
Sobre el diccionari.cat Condicions
Contacte Crèdits