Abreviatures i símbols
 

espai

 
[s. XIV; del ll. spatium 'camp per a córrer', per via semiculta]
 
m 1 1 FILOS Medi que hom es representa en principi com a il·limitat, continu i tridimensional i com a continent de tots els objectes sensibles, dins el qual aquests poden canviar de posició.
  
2 GEOM Medi de referència indefinit de tres dimensions, l'estudi del qual és objecte de la geometria clàssica.
  
3 espai aeri AERON Part de l'atmosfera on té lloc el vol de les aeronaus.
  
4 espai còsmic ASTR Espai sideral.
  
5 espai planetari ASTR Espai que conté els plans de les òrbites que recorren els planetes entorn del Sol.
  
6 espai sideral ASTR Espai que hi ha més enllà de l'atmosfera terrestre.
 
2 1 Extensió limitada per dos o més costats. En poc espai viuen amuntegades moltes famílies. Aquest moble ocupa massa espai. Han deixat poc espai entre els bancs.
  
2 p anal Porció de temps. Ho hem de fer en l'espai d'una hora. Vam caminar per espai de tres hores. M'han donat espai fins al dimecres per a lliurar-lo.
  
3 INFORM Caràcter representat gràficament en blanc.
  
4 MÚS Separació existent entre dues línies consecutives del pentagrama.
  
5 TIPOG Buit de lletres, mots o línies.
  
6 a poc d'espai (o a poc espai) loc adv Al cap de poca estona.
  
7 espai aparentment lliure PEDOL FISIOL VEG Espai teòric situat a la perifèria de la cèl·lula vegetal en el qual hi ha difusió lliure d'ions.
  
8 espai lliure URBAN Determinació obligatòria dels plans d'urbanisme, que comporta la previsió d'una reserva mínima destinada a parcs públics i zones verdes.
  
9 espai natural protegit URBAN Paratge que per les seves característiques naturals és objecte d'una protecció especial.
 
3 dial 1 Calma, lentitud. No corris ni perdis s'espai.
  
2 a espai (o d'espai) loc adv A poc a poc, amb calma.
 
4 ARQUIT Extensió relativa a l'obra arquitectònica.
 
5 ESTAD 1 espai de probabilitat Espai mesurable on hi ha definida una probabilitat P (Ω, a, P).
  
2 espai mesurable Parell (Ω, a) determinat per un espai mostral Ω i una àlgebra a, que és una família de subconjunts de Ω tancada per les operacions d'intersecció, d'unió i de conjunt complementari o diferència.
  
3 espai mostral Conjunt Ω de tots els esdeveniments possibles en la realització d'un experiment aleatori.
 
6 1 GEOG ECON Suport de les relacions entre els sistemes físic i humà, objecte de la geografia i d'una branca de l'economia.
  
2 espai vital SOCIOL POLÍT Superfície necessària perquè un grup, un poble, una nació, etc., puguin viure, segons el que hom consideri com a població òptima i d'acord amb llurs necessitats bàsiques.
 
7 GRÀF 1 Peça de metall de diversos gruixos, fosa segons el cos al qual pertany i d'alçada inferior a la del tipus.
  
2 espai de falca Espaiador.
  
3 espai de pèl Peça d'acer o llautó que hom empra en la composició mecànica per a espaiar les lletres.
 
8 MAT 1 espai afí Caràcter d'un conjunt A respecte a un espai vectorial E, amb el qual hom pot definir una aplicació E × A A tal, que per a tot parell (v, a), on v pertany a E i a pertany a A, li correspon l'element v + ade A.
  
2 espai compacte Espai topològic en el qual s'acompleix la propietat que, donat un recobriment obert qualsevol de l'espai, hi ha un sobrecobriment finit.
  
3 espai complet Espai topològic on tota successió Cauchy convergeix vers un punt de l'espai.
  
4 espai connex Espai topològic que no es pot expressar com a reunió disjunta de dos subespais oberts no buits.
  
5 espai dual Espai de les formes lineals sobre un espai vectorial.
  
6 espai funcional Conjunt de funcions dotat d'una estructura topològica.
  
7 espai mètric Espai topològic que té la topologia definida per mitjà d'una distància.
  
8 espai normal Espai topològic en el qual, donats dos espais tancats disjunts, n'hi ha dos d'oberts també disjunts que els contenen.
  
9 espai normat Espai vectorial dotat d'una norma.
  
10 espai orientat Espai vectorial dotat d'una orientació.
  
11 espai prehilbertià Espai vectorial E definit sobre el cos complex C, en el qual hi ha definida una forma hermítica positiva no degenerada.
  
12 espai topològic Conjunt X en el qual s'ha donat una topologia.
  
13 espai vectorial Grup abelià E en el qual hi ha definida una llei de composició externa amb elements d'un cos K, K×E E tal, que al parell (λ,e) correspon l'element λe, acomplint-se les propietats (λ+μ) e = λee,λ(e+f) = λef, λ(μe) = (λμ) e i 1e = e.
  
14 espai vectorial topològic Espai vectorial real o complex amb una topologia respecte a la qual són contínues les operacions d'espai vectorial.
 
9 ÒPT 1 espai imatge Lloc geomètric de les possibles posicions on es pot formar la imatge d'un objecte mitjançant un sistema òptic.
  
2 espai objecte Lloc geomètric de les possibles posicions on hom pot situar l'objecte d'un sistema òptic per poder-lo observar mitjançant aquest sistema.
 
10 TEAT Lloc en el qual es desenvolupa una acció dramàtica.
 
11 TELECOM Cadascuna de les parts que componen un programa de ràdio o televisió.
 
12 espai fàsic MEC Espai euclidià de 3N dimensions les coordenades del qual són les tres components del vector de posició i les tres components de la velocitat de cadascuna de les N partícules que componen un sistema material.
 
13 espai vital PSIC Camp psicològic que inclou l'individu i el seu entorn.
 
es_pai.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda