Abreviatures i símbols
 

força1

 
[1075; del ll. td. fŏrtĭa, íd., pl. neutre de fortis, -e 'fort'; substitut del ll. cl. vis 'força, vigor']
 
f 1 1 Potència del qui o d'allò que és fort, capacitat física, moral o intel·lectual d'obrar o resistir, de produir un efecte. La força muscular d'un home. És un home de molta força. Els bous, les màquines, el vent, tenen força. Tinc força per a sostenir-ho, però no per a alçar-ho. Li manca força de voluntat. La força d'un àcid. La força del costum. La força de les armes.
  
2 Intensitat. La força d'un cop. La força d'una passió.
  
3 Grau de concentració d'un vi, d'un licor, etc. Aquest claret té molta força.
  
4 forces productives ECON Conjunt de mitjans de producció (primeres matèries, força de treball i instruments de treball) i d'experiència acumulada en la realització del procés de producció disponibles en un moment i en un sistema econòmic determinats.
 
2 pl 1 Vigor natural de l'home, d'un animal. Em faig vell: perdo les forces.
  
2 fig Vaig protestar amb totes les forces.
 
3 1 Emprament de la força per a fer o aconseguir alguna cosa. Ajuda'm a tancar la maleta: tinc el braç consentit i no puc fer força.
  
2 esp Emprament de la força per a constrènyer la voluntat d'altri. Contra la força no hi ha res a fer. La raó no vol força.
  
3 a força de loc prep Emprant insistentment un mitjà. Ho ha aconseguit a força de diners. A força de treballar. A força de precs, de renys.
  
4 a la (o per) força Cedint a la força, contra voluntat. Si no ho has fet de grat, ho hauràs de fer per força. No el feu menjar per força.
  
5 per força Necessàriament. Aquests escàndols han de commoure per força l'opinió pública. Per força li ha d'agradar: és preciós.
  
6 per força els pengen (o van a galeres, o va el moro a missa) Refrany que es diu referint-se a coses que un es veu obligat a fer sense tenir-ne ganes.
 
4 CONSTR/ORG MIL 1 Fortalesa, edifici fortificat.
  
2 Part fortificada d'una població.
 
5 DR 1 Una de les causes que vicien la validesa dels actes.
  
2 Vigor natural de l'home emprat sobre les coses, l'ús del qual fa que es qualifiqui de robatori l'apoderament d'una cosa moble amb ànim de lucre.
  
3 DR CAN Greuge que fa un jutge o un oficial eclesiàstic quan usurpa una jurisdicció per a conèixer d'una causa o quan es nega a donar el dret d'apel·lació.
  
4 força de llei Caràcter obligatori semblant al de la llei.
  
5 força major Circumstància imprevisible o inevitable que eximeix del compliment d'una obligació.
  
6 recurs de força Reclamació jurisdiccional que mou un jutge civil a un d'eclesiàstic considerant que aquest darrer no té jurisdicció per a conèixer d'una matèria determinada.
 
6 FÍS 1 Causa capaç de modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir-li deformacions.
  
2 força central Força que, en actuar sobre un punt material, és sempre dirigida a un mateix punt O de l'espai.
  
3 força centrífuga Força d'inèrcia corresponent al moviment circular uniforme.
  
4 força centrípeta Força que actua sobre un punt material quan aquest descriu un moviment circular uniforme.
  
5 força conservativa Força per a la qual és possible de definir un potencial de manera que, quan un cos hi és sotmès, la suma de les energies cinètica i potencial del cos es manté constant.
  
6 força de Coriolis Força fictícia fc, similar a la d'inèrcia, que apareix en aplicar la segona llei de Newton als sistemes de referència que giren respecte als sistemes inercials.
  
7 força de Lorentz Força total que actua sobre una càrrega elèctrica en el si d'un camp electromagnètic.
  
8 força d'inèrcia Força fictícia f, que per comoditat hom introdueix a l'hora de resoldre certs problemes dinàmics.
  
9 força electrostàtica Força, dita també de Coulomb, que s'exerceix entre dues càrregues elèctriques en repòs.
  
10 força gravitatòria Força atractiva que s'exerceix entre dues masses.
  
11 força magnètica Força que s'exerceix entre càrregues elèctriques en moviment.
  
12 força nuclear Força atractiva que actua entre els protons i els neutrons del nucli atòmic, sense distinció de llur càrrega elèctrica.
  
13 força univers Nom donat, en la teoria de la relativitat, al quadrivector derivada, respecte a l'interval s, del quadrivector moment lineal univers p.
 
7 HIST/DR CAT Exacció forçosa d'un tribut.
 
8 MIL 1 Gent armada.
  
2 pl Nombre efectiu de soldats.
  
3 força de xoc Conjunt d'elements militars que poden entrar en acció en un moment determinat per atacar o per respondre a una agressió.
  
4 forces aèries Conjunt d'unitats de vol i de serveis de terra que integren l'exèrcit de l'aire.
  
5 forces armades Conjunt dels exèrcits de terra, mar i aire d'un estat o d'una organització supraestatal.
  
6 forces marítimes Conjunt de força naval (esquadres), terrestres (bateries de costa o de defensa) i aèria (embarcada o no) que integra la marina militar.
 
9 força iònica QUÍM FÍS Mesura de la intensitat del camp elèctric degut als ions existents en una dissolució.
 
10 forces vives SOCIOL Conjunt de persones, de grups i d'institucions que fomenten i controlen l'activitat, especialment l'econòmica, en una població, una comarca o un país.

 

força2

 
[v. força1]
 
adj inv i adv En alt grau, en gran nombre, en gran quantitat. Ho ha fet força bé. Té força diners. Ens coneixem força.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda