Abreviatures i símbols
 

potència

 
[s. XIV; del ll. potentia 'poder, potència']
 
f 1 1 Facultat de fer alguna cosa, de produir un efecte. La potència de Déu.
  
2 Fet d'ésser potent.
  
3 FILOS Poder, capacitat, que una cosa té per a produir un canvi en una altra cosa, per a actuar sobre ella.
  
4 esp FILOS Capacitat que un ésser té per a passar d'un estat a un altre, per a canviar, per a esdevenir quelcom de nou (contraposat a acte).
  
5 p ext Facultat. Les potències de l'ànima són tres: enteniment, memòria i voluntat.
  
6 p anal Possibilitat.
  
7 potència sexual FISIOL ANIM Capacitat d'efectuar l'acte sexual.
 
2 1 El qui posseeix prou força per a imposar la seva autoritat. Les potències celestes. Les potències de les tenebres.
  
2 POLÍT Estat poderós, capacitat global d'un estat.
  
3 POLÍT Aspecte concret de les possibilitats d'un estat.
 
3 ACÚST Energia emesa per unitat de temps per un cos en fer vibrar les molècules del medi material que l'envolta.
 
4 ESTRATIG Gruix d'un estrat.
 
5 FÍS En un sistema físic, magnitud escalar que mesura l'afany que manifesta el sistema per executar un treball.
 
6 GEOM 1 En una inversió, nom de la constant k.
  
2 potència d'un punt respecte a una circumferència Donats un punt P i una circumferència, producte de les distàncies del punt P als dos punts A i B que una recta que passa per P determina sobre la circumferència.
 
7 MAT 1 Donats un nombre a, anomenat base, i un nombre natural n, anomenat exponent, producte an de n factors iguals a a.
  
2 Caràcter comú de dos conjunts entre els elements dels quals hom pot establir una correspondència bijectiva.
 
8 1 MEC Esforç que hom aplica en una màquina simple per tal de vèncer la resistència.
  
2 potència calorífica CALEF Quantitat de calor expressada en calories, fornida per un aparell de calefacció durant una hora de funcionament normal.
  
3 potència calorífica TERMOT Quantitat de calor produïda en la combustió d'una unitat de pes o de volum d'un combustible líquid o gasós.
  
4 potència efectiva MOT Potència d'un motor o d'una màquina de vapor mesurada amb un fre dinamomètric o amb un torsiòmetre; és anomenada també potència al fre.
  
5 potència específica MOT Quocient de la divisió de la potència fiscal o d'homologació pel pes del motor, és a dir, potència fiscal per unitat de pes.
  
6 potència fiscal MOT Potència determinada per aplicació d'una fórmula convencional, diferent segons els estats, en la qual apareixen, lligats per diferents paràmetres, els valors del diàmetre del cilindre, de la cursa del pistó i del nombre de cilindres del motor. És anomenada també potència d'homologació.
  
7 potència indicada MOT Potència deduïda teòricament del diagrama del cicle real del motor, l'àrea del qual representa el treball realitzat pels gasos dins el cilindre durant un cicle.
  
8 potència instantània MOT Potència màxima que un motor pot desenvolupar, durant un període de temps relativament breu, a causa d'una sobrealimentació momentània.
 
9 ÒPT En un sistema òptic, inversa de la seva distància focal.
 
10 ELECTROT 1 factor de potència En corrent altern, quocient entre la potència activa i la potència aparent.
  
2 potència activa Potència mitjana produïda en un circuit, en una màquina, etc., recorreguts per un corrent altern.
  
3 potència aparent En corrent altern, producte del valor eficaç de la tensió pel del corrent.
  
4 potència elèctrica Potència produïda o absorbida per una instal·lació, màquina, aparell, etc., elèctrics.
  
5 potència reactiva En corrent altern, producte de la tensió (o de la força electromotriu) pel corrent reactiu.
 
po_tèn_ci_a.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda