Abreviatures i símbols
 

potencial

 
[s. XIV; del b. ll. potentialis, íd.]
 
1 adj Relatiu o pertanyent a la potència.
 
2 m 1 Potència, capacitat d'obrar.
  
2 potencial bèl·lic ORG MIL Capacitat ofensiva i defensiva d'un estat per a fer la guerra.
 
3 adj FILOS Que existeix en potència (s'oposa a actual).
 
4 m FÍS 1 En un camp de forces conservatiu, funció escalar de les coordenades espacials el gradient de la qual dóna el dit camp de forces.
  
2 potencial de contacte ELECT Valor de la diferència de potencial que hom mesura entre dos conductors que estan en contacte.
  
3 potencial de contacte ELECTRÒN En la junció de dos metalls, un metall i un semiconductor o dos semiconductors, diferència entre els valors de les energies de treball de sortida dels electrons, valors que tenen cadascun dels elements de la junció.
  
4 potencial de gravitació Per a un punt qualsevol de l'espai, funció de les seves coordenades espacials i del temps, de la qual es deriva el camp de gravitació en aquest punt.
  
5 potencial d'ionització ELECT Energia d'ionització.
  
6 potencial electromagnètic ELECT En l'estudi de l'electromagnetisme i quan hom no imposa condicions a les variacions temporals dels camps elèctrics E i magnètic B, cadascuna de les funcions A i φ tals que E = -- grad φ -- (∂A/∂t), B = rot A.
  
7 potencial electrostàtic (o escalar) ELECT Funció escalar el gradient de la qual defineix un camp elèctric.
  
8 potencial escalar magnètic ELECT Funció escalar el gradient de la qual és la inducció magnètica.
  
9 potencial magnètic ELECT Força magnetomotriu.
  
10 potencials de Lienard-Wiechert ELECT Funcions que donen el potencial escalar i el potencial vectorial del camp electromagnètic creat per una càrrega puntual dotada d'un moviment arbitrari.
  
11 potencials retardats ELECT Funcions que determinen els potencials escalar i vectorial d'un camp electromagnètic variable.
  
12 potencial vectorial ELECT Funció vectorial el rotacional de la qual dóna la inducció magnètica en cada punt de l'espai.
 
5 mode potencial (o simplement potencial) GRAM Designació tradicional del temps condicional.
 
6 potencial d'elèctrode ELECTROQ Estat d'equilibri elèctric d'una substància (element químic o compost) que és submergida en una dissolució que la conté en forma iònica.
 
7 potencial químic QUÍM FÍS Per a cada constituent d'una mescla, derivada del potencial termodinàmic respecte al nombre de partícules del constituent considerat. També és anomenat energia lliure molar parcial.
 
8 potencial termodinàmic QUÍM FÍS Nom donat a l'energia lliure de Gibbs d'un sistema termodinàmic G = H--TS.
 
9 pou de potencial FÍS ATÒM Regió finita de l'espai en la qual l'energia potencial d'un camp presenta un mínim.
 
po_ten_ci_al.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda