Abreviatures i símbols
 

quart -a

 
[s. XIV; del ll. quartus, -a, -um, íd.]
 
1 1 adj i m i f Que, en una sèrie, en té tres davant seu, el que fa quatre. Ja fa el quart any de carrera.
  
2 quart estat HIST Nom amb què era conegut el proletariat a l'època de la Revolució Francesa.
 
2 1 adj i m Dit de cadascuna de les parts d'una quantitat o d'un tot dividits en quatre parts iguals (hom l'indica sovint amb el símbol matemàtic de la fracció 1/4). N'hi ha les tres quartes parts de macats.
  
2 m La quarta part d'un pam. Un pam i un quart.
  
3 m Sèrie o durada de quinze minuts, quarta part d'una hora. Ja fa un quart que t'espera. Ha durat uns tres quarts. La masia és a un quart del poble.
  
4 m Al Principat, fracció horària expressada en els quarts i fraccions de quart que té una hora començada, tenint en compte que l'hora entera marcada pel rellotge n'indica l'acabament. A un quart i cinc de nou (8 h 20 min). Tres quarts i mig de dues (1 h 52 min 30 s).
  
5 m Senyal acústic donat per alguns rellotges a cada quart. Un rellotge que toca quarts i hores.
  
6 m Cadascun dels quatre districtes en què es divideix el terme de Peníscola (Baix Maestrat).
  
7 m Subdivisió administrativa de les parròquies andorranes de la Maçana i d'Ordino, la més elemental i probablement també la més antiga institució de convivència política i econòmica del país.
  
8 f DR ROM DR CAT Dret a percebre la quarta part dels béns, normalment hereditaris.
  
9 m GRÀF Quarta part d'un full de paper.
  
10 m HIST DR Imposició equivalent a la quarta part d'una venda o producte.
  
11 m METROL Unitat anglosaxona de capacitat, igual a 1/4 del galó, equivalent a 1,1365 litres.
  
12 m METROL Antiga mesura catalana per a oli, pròpia de Barcelona, equivalent a 1/4 de quartà o 4 quartes.
  
13 m METROL Unitat de pes, emprada en joieria, igual a 1/4 d'unça o 4 argenços, o sia 8,384 g.
  
14 f METROL Mesura d'oli, pròpia de Barcelona, equivalent a 1/16 del quartà o 1/4 del quart.
  
15 f METROL Mesura agrària equivalent a 4 mundines, o 1/4 de mujada.
  
16 f MÚS Interval de quatre graus de l'escala diatònica.
  
17 m NUMIS Moneda medieval d'argent equivalent a tres diners.
  
18 m NUMIS Moneda de coure de Castella anterior als Reis Catòlics.
  
19 m NUMIS Moneda de coure encunyada a Barcelona amb valor de 16 morabatins.
  
20 f NUMIS Quarterola.
  
21 m ORG MIL Cadascuna de les parts en què es divideix una guàrdia.
  
22 en quart (o simplement quart) BIBLIOT Llibre, fullet, etc., de mida igual a la quarta part d'un plec.
  
23 no tocar quarts ni hores fig Desvariejar, tornar-se boig.
  
24 quarta canònica CATOL Quarta part de la renda d'un benefici que s'ha de donar al bisbe o a la seva mensa episcopal després de la mort del beneficiat o de la renúncia del benefici mentre aquest es trobava vacant.
  
25 quart de porró METROL Mesura per a vi o llet, pròpia de Lleida i de Tarragona, igual a la quarta part d'un porró.
  
26 quarts de Expressió per a indicar els dos quarts d'una hora concreta o bé, més generalment, un espai de temps que pot oscil·lar entre poc després del quart i poc abans de tres quarts.
  
27 quarts de final ESPORT Fase d'una prova en la qual s'enfronten vuit esportistes o equips de dos en dos per a classificar-se per a la semifinal.
 
3 m DR CAN Capellania parroquial agregada a una canongia per augmentar el producte o renda d'aquesta.
 
4 f DR CAN Dret de la parròquia a una part del preu del funeral o misses d'un parroquià seu celebrats en una altra església.
 
5 m pl FOLK Els qui ocupen el quart pis del castell en l'aixecament de les torres.
 
6 f NÀUT 1 Cadascuna de les trenta-dues parts iguals, anomenades rumbs o vents, en què és dividida la rosa nàutica o rosa dels vents.
  
2 p ext Cadascuna de les rectes que en la rosa nàutica separen els rumbs o vents.
 
7 quarta dimensió MAT/MEC En l'espaitemps i en la teoria de la relativitat, nom donat a la coordenada temps.
 
8 quarta malaltia PEDIAT/PAT Febre eruptiva de l'infant, les característiques de la qual no corresponen exactament al xarampió, a l'escarlatina o a la rosa.
 
9 quarta proporcional MAT Donats tres nombres a, b i c, nombre x que compleix a/b = c/x.
 
10 quarta vidual DR CIV CAT Benefici que el dret successori català confereix al consort sobrevivent que amb els seus béns propis, units als que li puguin correspondre en l'herència del seu premort, resti mancat de mitjans econòmics suficients per a la seva còngrua sustentació, segons la posició social de la família.
 
11 quarta proporcional MAT/GEOM Donats tres segments de longituds a, b i c, segment de longitud x tal que x sigui la quarta proporcional de a, b i c.
 
12 ASTR 1 quart creixent Lluna creixent quan és en quadratura oriental i per tant presenta la meitat del disc il·luminat.
  
2 quart minvant Lluna minvant quan és en quadratura occidental i per tant presenta la meitat del disc il·luminat.
 
13 quart de conversió ORG MIL Girada d'un quart de cercle que hom fa fer a una tropa.
 
14 quart de to MÚS Subunitat musical que serveix per a mesurar els intervals de l'octava.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda