Abreviatures i símbols
 

reacció

 
[1803; de acció]
 
f 1 1 FÍS En un sistema físic, força que s'oposa a la que és responsable (acció) d'un canvi de l'estat de repòs o moviment del sistema.
  
2 fig SOCIOL POLÍT Conjunt de manifestacions que sorgeixen enfront d'una situació establerta determinada, pel que fa a l'ordre polític o social, a l'ordre religiós, o a l'artístic i cultural, i que cerquen sovint el restabliment d'una realitat ja ultrapassada.
  
3 esp SOCIOL POLÍT Actitud de tipus regressiu, tradicionalista o conservador davant una situació politicosocial, religiosa o artisticocultural progressiva, renovadora o àdhuc revolucionària.
  
4 reacció de degeneració PAT Conjunt de modificacions electrofisiològiques determinades per una lesió de les neurones perifèriques.
  
5 reacció immunològica (o d'adaptació) PAT Síndrome general d'adaptació.
 
2 DIAG 1 Provocació de fenòmens biològics a l'organisme com a mitjà diagnòstic.
  
2 reacció d'Ehrlich Diazoreacció.
  
3 reacció de la benzidina Reacció química usada per a investigar la presència de sang en un producte biològic.
  
4 reacció de Rivalta Prova per a diferenciar un exsudat d'un transsudat.
  
5 reacció de Weber Prova que permet de posar en evidència la presència de sang a la femta.
 
3 PSIC 1 Activitat transitòria característica d'un sistema excitable mitjançant l'acció d'un agent físic o fisiològic estrany a aquest sistema.
  
2 temps de reacció Interval de temps entre l'estímul i la resposta de l'individu.
 
4 1 QUÍM Cadascun dels processos mitjançant els quals una o més substàncies, simples o compostes, es transformen en unes altres.
  
2 mecanisme de reacció QUÍM FÍS Concepte derivat de la cinètica química, mitjançant el qual hom descriu els distints processos elementals successius que componen una reacció química complexa.
  
3 ordre de reacció QUÍM FÍS Nombre real definit formalment com la suma dels exponents dels termes de concentració que intervenen en l'expressió diferencial de la velocitat d'una reacció i que té el sentit del nombre mínim d'espècies que semblen reaccionar simultàniament d'acord amb l'equació cinètica que regeix el procés.
  
4 reacció d'aglutinació MICROB DIAG Reacció específica caracteritzada per la reunió en piles o aglomerats de bacteris, eritròcits o altres elements corpusculars, en presència de l'anticòs homòleg.
  
5 reacció de Besredka MICROB DIAG Reacció de desviació del complement aplicada a la tuberculosi.
  
6 reacció de Burnet MICROB DIAG Intradermoreacció usada per a la diagnosi de la febre de Malta.
  
7 reacció de Casoni MICROB DIAG Intradermoreacció utilitzada per a la diagnosi de les equinococcosis, usant com a antigen el líquid del quist hidatídic.
  
8 reacció de desviació del complement MICROB DIAG Mètode de diagnosi serològica basat en la demostració de la presència d'un anticòs per addició al sèrum estudiat de l'antigen corresponent i de complement.
  
9 reacció de Dick MICROB DIAG Prova destinada a avaluar l'estat de receptivitat d'un subjecte a l'escarlatina per mitjà de la intradermoreacció a un antigen específic.
  
10 reacció de Kahn Mètode de diagnosi de la sífilis basat en la floculació del sèrum per l'acció d'un antigen fabricat amb extracte de cor de bou.
  
11 reacció d'enfosquiment (o d'embruniment) ALIM Conjunt de processos complexos i diversos que es produeixen en certs aliments durant el tractament tecnològic o el condicionament, i que tenen en comú la formació final de melanoïdines.
  
12 reacció de Pirquet MICROB DIAG Cutireacció a la tuberculina.
  
13 reacció de precipitació MICROB DIAG Reacció immunològica per la qual un antigen i un anticòs solubles, en unir-se, donen lloc a un precipitat insoluble visible.
  
14 reacció de Schick MICROB DIAG Intradermoreacció usada per a determinar la receptivitat d'un subjecte a la diftèria i en la qual hom utilitza com a antigen la toxina diftèrica.
  
15 reacció de Weinberg MICROB DIAG Reacció de desviació del complement aplicada a la diagnosi de l'equinococcosi.
  
16 reacció química QUÍM Reacció.
  
17 reacció retrodiènica QUÍM ORG Procediment sintètic, conegut com a reacció retro-Diels-Alder, consistent en la descomposició tèrmica de sistemes ciclohexènics i ciclohexa-1,3-diènics, per a formar composts butadiènics i olefines o acetilens.
  
18 reacció serològica MICROB DIAG Serodiagnosi.
  
19 reacció VDRL MICROB DIAG Mètode de diagnosi serològica de la sífilis per mitjà d'una reacció de floculació sobre làmina.
  
20 velocitat de reacció QUÍM FÍS Variació amb el temps de la concentració d'un dels reactius o dels productes que intervenen en una reacció química.
 
5 ENG/MOT Sistema de propulsió basat en l'expulsió a gran velocitat d'un flux de gasos en direcció contrària a la marxa. Avió de reacció. Motor de reacció.
 
6 RADIOTÈC Procediment de recepció d'ones radioelèctriques consistent en una retroacció o reacció positiva introduïda en una etapa amplificadora d'alta freqüència mitjançant un acoblament inductiu amb el circuit d'antena o de sintonia.
 
7 reacció d'induït ELECTROT Fenomen que consisteix en una alteració del flux magnètic d'una màquina elèctrica, a causa d'una força magnetomotriu produïda pel corrent induït.
 
8 FÍS ATÒM 1 reacció en cadena Successió de processos en què cadascun d'ells ha estat produït pel fet d'haver-ho estat l'anterior i acomplir-se una situació crítica que catalitza el fenomen.
  
2 reacció fotonuclear Reacció nuclear produïda per un fotó o raig γ.
  
3 reacció nuclear Procés físic que modifica l'estructura interna d'un nucli atòmic pel fet d'incidir-hi una partícula (o radiació) amb l'energia suficient per a vèncer el camp electrostàtic que hi ha entorn del nucli. És anomenada també transmutació.
  
4 reacció termonuclear Reacció nuclear de fusió de dos nuclis lleugers en què es produeix un nucli més pesant tot alliberant-se l'energia de fusió.
 
re_ac_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda