Abreviatures i símbols
 

sistema

 
[1696; del ll. td. systema, -ătis, i aquest, del gr. sýstēma, -atos 'conjunt', der. de synístēmi 'reunir']
 
m 1 1 Conjunt d'elements materials, relacionats d'alguna manera entre ells o interdependents, que constitueixen un tot orgànic, subjecte generalment a determinades lleis.
  
2 ANAT ANIM FISIOL ANIM Conjunt d'òrgans, d'origen embrionari generalment comú, especialitzats a dur a terme una funció determinada.
  
3 ANAT ANIM FISIOL ANIM L'organisme considerat en conjunt.
  
4 ASTR Conjunt de cossos celestes que pertanyen a un únic complex orgànic constituït, com el sistema solar, el sistema local, el sistema de Fórnax.
  
5 CIT Estructura cel·lular que duu a terme una funció determinada.
  
6 QUÍM FÍS Part de l'univers, delimitada per unes parets, reals o imaginàries, que gaudeix de certes propietats, que hom aïlla, artificialment, per sotmetre-la a estudi.
  
7 sistema de Fórnax ASTR Galàxia el·líptica que pertany al sistema local de galàxies.
  
8 sistema local ASTR Grup galàctic al qual pertanyen la Via Làctia, la nebulosa d'Andròmeda, la del Triangle i altres galàxies menors.
  
9 sistema termodinàmic TERMO Part de l'univers aïllada mentalment o físicament de la resta, que hom considera per a estudiar els bescanvis de matèria i d'energia entre ella i la resta de l'univers.
 
2 1 Conjunt d'elements estructurals, d'instruments, de mecanismes, etc., reunits en un complex orgànic, destinat a servir determinades operacions, a fins tècnics o científics, etc.
  
2 sistema asservit AUTOM Servosistema.
  
3 sistema cegesimal (o CGS) METROL Sistema d'unitats de mesura que té com a unitats fonamentals el centímetre, el gram i el segon.
  
4 sistema de forces FÍS Conjunt de forces aplicades a un sistema material.
  
5 sistema de referència FÍS Conjunt d'un sistema de coordenades espacials i un rellotge, amb els quals un observador pot caracteritzar cada esdeveniment per les seves coordenades (x, y, z) i per l'instant t en què succeeix.
  
6 sistema d'unitats METROL Conjunt coherent d'unitats de mesura.
  
7 sistema expert INFORM Sistema basat en la intel·ligència artificial que integra una base de coneixements, un motor d'inferències i les eines necessàries per a solucionar problemes en un camp determinat.
  
8 sistema informàtic INFORM Sistema de procés de dades que comprèn tot el maquinari (hardware) d'una instal·lació i aquells components del programari (software) més imprescindibles per al funcionament satisfactori del maquinari.
  
9 sistema internacional [ SI ] METROL Sistema d'unitats de mesura que té com a unitats fonamentals les quatre del sistema MKSA i, a més, el kelvin per a la temperatura, el mol per a la quantitat de matèria i la candela per a la intensitat lluminosa.
  
10 sistema mètric METROL Sistema decimal d'unitats basat en el metre i en el quilogram. És anomenat també sistema mètric decimal.
  
11 sistema MKSA METROL Sistema d'unitats de mesura que té com a unitats fonamentals el metre, el quilogram, el segon i l'ampere.
  
12 sistema monetari internacional ECON Conjunt d'organismes financers internacionals i de relacions monetàries que hi ha entre els diferents països.
  
13 sistema operatiu INFORM Conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador.
  
14 sistema tècnic (o pràctic) METROL Sistema d'unitats que pren com a magnituds fonamentals la longitud, la força i el temps, i, com a unitats respectives, el metre, el quilogram força o kilopond i el segon.
  
15 sistema teleinformàtic INFORM TELECOM Sistema compost d'estacions terminals connectades mitjançant circuits a un ordinador.
 
3 1 Conjunt d'elements, més o menys abstractes, coordinats entre ells, bé que no dependents necessàriament els uns dels altres.
  
2 LING En l'estructuralisme, relació que lliga tots els elements lingüístics d'un nivell donat, com el conjunt que formen els mateixos elements així relacionats: fonemes, casos, preposicions, etc.
  
3 MAT Conjunt de quantitats o objectes que tenen alguna propietat comuna.
  
4 MAT Conjunt de principis que tenen un objectiu central.
  
5 MAT Família.
  
6 MÚS Nom donat a l'ordenació tonal, d'acords, etc., en què es basa determinada obra musical, la música folklòrica d'un poble, etc. Sistema tonal. Sistema modal. Sistema dodecatònic.
  
7 sistema de coordenades MAT Conjunt de coordenades emprat com a referència per a determinar la posició d'un punt.
  
8 sistema de logaritmes MAT Conjunt de logaritmes en una base donada, recollits en una taula per a facilitar-ne l'ús.
  
9 sistema de numeració MAT Qualsevol sistema emprat per a expressar nombres.
  
10 sistema d'equacions lineals (o sistema lineal) MAT Conjunt d'equacions lineals de les quals interessen les solucions comunes.
  
11 sistema dimensional ANTROP PSIC Nom que hom dóna a les biotipologies que descriuen l'individu atenent a determinades funcions o factors referits a diverses mides del cos.
  
12 sistema lligat de vectors MAT Qualsevol conjunt de vectors linealment dependents, és a dir, que hi ha una combinació lineal entre ells.
  
13 sistema lliure de vectors MAT Sistema no lligat de vectors, format consegüentment per una família de vectors linealment independents.
 
4 1 Conjunt de principis, regles, etc., sobre una matèria, enllaçats entre ells d'una manera racional, segons un mètode determinat.
  
2 BOT MICROB ZOOL Ordenació jerarquitzada, segons els principis lògics, dels éssers naturals que permet de constituir un compendi metòdic de la natura.
  
3 FILOS Exposició doctrinal racionalment i lògicament ordenada i les parts de la qual resten rigorosament i estrictament relacionades i conjuminades entre elles, talment que hom pot considerar el conjunt com un tot acabat i independent, autosuficient i justificat en ell mateix i sovint amb pretensió de donar raó de tota la realitat.
  
4 sistema econòmic ECON Conjunt coherent de relacions capaç d'explicar els objectius i els mitjans de l'organització econòmica total de la societat.
  
5 sistema social SOCIOL Conjunt de normes i captinences ideals d'una societat, un grup, etc., d'acord amb les quals s'organitzen les activitats, les funcions i la conducta dels seus components (individus i subgrups).
  
6 Mètode, procediment, conjunt d'operacions a seguir amb vista a un fi determinat. Seguir un sistema racional en l'ensenyament. Fer les coses amb sistema.
  
7 Norma de conducta. He adoptat el sistema de no contradir-lo mai.
  
8 ESTRATIG Unitat cronostratigràfica de jerarquia inferior a l'eratema i superior a la sèrie.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda