Abreviatures i símbols
 

unitat

 
[s. XIV; del ll. unĭtas, -ātis, íd.]
 
f 1 1 Qualitat d'allò que és u, que constitueix un tot no divisible en parts (contraposat a multiplicitat). La unitat del jo. La unitat del mot.
  
2 FILOS En la filosofia clàssica i en l'escolàstica, qualitat d'u, que constitueix el primer dels atributs essencials o predicats transcendentals de tot ens, de la totalitat dels ens i de l'ésser mateix, en tant que ens i en tant que ésser, respectivament.
  
3 TEOL Una de les notes distintives de l'Església cristiana, proclamada en els símbols de fe, segons la qual l'Església és una per la mateixa fe i els mateixos sagraments.
 
2 1 Qualitat d'allò que és únic, unicitat. Unitat d'origen.
  
2 FILOS Unicitat.
  
3 les tres unitats TEAT Regles establertes pels preceptistes aristotèlics italians del Renaixement, segons les quals, en línies generals, l'acció dramàtica s'ha de limitar a una sola acció principal (unitat d'acció), s'ha de localitzar en un mateix lloc (unitat de lloc) i no pot transcórrer en més temps del que dura la representació, o, com a màxim, en el termini d'un dia (unitat de temps).
 
3 1 Totalitat de coses múltiples. Reduir a la unitat.
  
2 Qualitat d'allò que és un tot format de parts concordants. La unitat de la llengua catalana.
  
3 Concordança, convergència, identitat, especialment en la manera de pensar o d'actuar de molts individus. Unitat de parers, de sentiments.
  
4 En una obra d'art, de literatura, etc., harmonia constant de cadascun dels seus elements i de les seves parts entre elles, per la qual tota l'obra apareix dictada per una inspiració constant i orgànica. Unitat d'estil.
  
5 FILOS Categoria en virtut de la qual el concepte, en un judici universal, unifica i totalitza una determinada multiplicitat d'individus, de cadascun dels quals és predicat.
  
6 POLÍT Unió política d'un poble en un sol estat o en una sola nació, amb la voluntat i consciència de tots els ciutadans d'ésser units i concordes. Les guerres per la unitat. L'ideal de la unitat de Catalunya.
  
7 d'unitat nacional (o simplement d'unitat) POLÍT Dit del govern constituït per membres pertanyents a la majoria o a la totalitat dels partits polítics d'un país, amb el propòsit de superar la situació originada per una crisi greu.
 
4 1 Cadascun dels elements constitutius del múltiple.
  
2 ARIT El nombre enter més petit (u, 1).
  
3 METROL Valor d'una magnitud que hom pren com a terme de comparació per a mesurar les magnituds de la mateixa natura o espècie.
  
4 arrel de la unitat MAT Qualsevol nombre complex z tal que zn = 1, per a algun n.
  
5 mètode de reducció a la unitat MAT Mètode que permet de resoldre els problemes de proporcionalitat reduint-los al cas en què la quantitat a què és proporcional la incògnita té el valor de la unitat.
  
6 unitat astronòmica ASTR METROL Unitat astronòmica fonamental de longitud.
  
7 unitat de compte ECON Fracció mínima que es fa equivalent a un dels béns que per convenció serveixen per a mesurar el preu de les coses, com també la relació entre elles.
  
8 unitat econòmica ECON Cadascun dels agents o subjectes que intervenen en el procés econòmic, de l'actuació dels quals resulta un determinat nivell d'activitat econòmica.
  
9 unitat internacional FARM Quantitat d'una determinada substància que produeix un efecte biològic especificat d'acord amb unes normes i prescripcions fixades per organismes internacionals.
  
10 unitat internacional METROL Unitat de mesura del sistema internacional.
  
11 unitat lingüística LING Tot element del llenguatge humà, a qualsevol dels seus nivells, que és discret (és a dir, delimitat amb precisió), mínim, restringit en nombre i amb unes funcions determinades per les relacions que manté respecte a d'altres elements, amb els quals es combina dins un sistema de possibilitats de comunicació (o paradigma) i dins una possible seqüència (o sintagma).
  
12 unitat nutritiva ALIM Paràmetre per a classificar els aliments segons llur aprofitament real (funció de la digestibilitat) i llur valor econòmic.
 
5 1 Una cosa considerada com un membre individual d'un grup o una col·lecció de coses, o un grup considerat com a membre individual d'un nombre de grups.
  
2 Cadascun dels elements, les parts, les seccions, etc., que formen un determinat organisme, grup, classe, etc.
  
3 ESCOLT Cadascun dels grups de nois i noies amb llurs caps, diferenciats segons les edats, que formen l'agrupament.
  
4 INDÚST Instal·lació que constitueix un grup autònom en el qual són efectuats experiments, són sotmeses a determinats tractaments diverses matèries o són fabricats productes industrials. És anomenada també unitat autònoma i unitat de producció.
  
5 MIL Fracció d'exèrcit que pot obrar independentment sota les ordres d'un cap.
  
6 unitat aritmètica CIBERN TECNOL Òrgan lògic, anomenat també òrgan de càlcul, on són dutes a terme les diferents operacions.
  
7 unitat central CIBERN TECNOL Part essencial d'un calculador, que forma l'equip de càlcul pròpiament dit, en contraposició als perifèrics, que permeten les relacions amb l'exterior.
  
8 unitat de control CIBERN TECNOL Equip que controla el funcionament d'una o més unitats perifèriques d'un calculador.
  
9 unitat de control INFORM Part del maquinari d'un ordinador que, quan rep una instrucció completa, la interpreta i activa els circuits corresponents per executar-la.
  
10 unitat de cures intensives (o unitat de vigilància intensiva) [ UCI ] UVI ] MED Departament d'un hospital dotat d'aparells altament complexos i controlat per personal molt especialitzat on hom té cura dels malalts especialment greus.
  
11 unitat per a disquets INFORM Perifèric destinat a la lectura i l'enregistrament dels discs flexibles, consistent en una ranura per on és introduït el disquet, els mecanismes de gir adequats i els caps òptics mòbils corresponents, capaços de desplaçar-se per la superfície del disc i situar-s'hi sobre un punt qualsevol a fi de poder incidir en un sector d'una pista.
  
12 unitat d'entrada CIBERN TECNOL Unitat perifèrica que admet dades per a transmetre-les a la unitat central del calculador.
  
13 unitat de sortida CIBERN TECNOL Unitat perifèrica que proporciona la informació elaborada pel calculador.
  
14 unitat de veïnatge (o veïnal) URBAN Grup d'habitatges que té incorporats els serveis col·lectius necessaris per al desenvolupament de la vida de la comunitat.
  
15 unitat didàctica ENSENY Cadascuna de les parts en què es divideix una programació escolar.
  
16 unitat lògica CIBERN Òrgan lògic del calculador que descodifica les instruccions per a passar-les a la unitat aritmètica.
  
17 unitat mòbil TELECOM Vehicle d'una cadena de televisió o de ràdio, equipat per a fer transmissions en directe des d'on s'ha produït un esdeveniment que és notícia.
  
18 unitat perifèrica CIBERN TECNOL Equip perifèric.
  
19 unitat rànger ESCOLT En l'escoltisme, grup d'adolescents (de 12 a 14 anys).
  
20 unitat sistemàtica BIOL Tàxon.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda