Abreviatures i símbols
 

valor

 
[s. XIV; del ll. td. valor, -ōris, íd.]
 
m [o f] 1 1 Qualitat o conjunt de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui preuada, valgui. El valor d'aquest text està en la seva autenticitat. El teu dibuix té molt de valor. Apreciar en el seu just valor.
  
2 p ext Persona que val, que excel·leix. És un dels màxims valors de la cançó catalana.
  
3 Abast de la força, de la significació, d'una cosa, una acció, una paraula, una expressió, etc. Aquest certificat no té cap valor. No sé quin valor cal donar a les seves paraules.
  
4 ART Terme de la crítica d'art usat per a parlar dels caràcters constitutius de l'estil.
  
5 teoria dels valors FILOS Doctrina que cerca d'establir el significat i el fonament del que hom anomena "regne del deure'' o del conjunt d'estimacions valoratives sobre la realitat i l'home i sobre llur sentit. També és denominada axiologia, i àdhuc estimativa.
  
6 valor lingüístic LING Segons F. de Saussure, sentit d'una unitat lingüística definida per les posicions relatives que pren a l'interior d'un sistema lingüístic.
 
2 1 Coratge a emprendre grans afers, a afrontar els perills, les dificultats, etc. Els assetjats donaven prova d'un gran valor. No tenir valor de plantar-li cara.
  
2 iròn Té el valor de negar l'evidència.
 
3 ECON 1 Abstracció bàsica de la teoria econòmica que permet l'homogeneïtzació de tots els elements o objectes materials de què tracta la teoria econòmica.
  
2 Qualitat de determinats béns que els fa mereixedors d'ésser equiparats a una certa quantitat de diners.
  
3 Títol representatiu de participació en els havers d'una societat, de quantitats prestades, de mercaderies, de serveis, etc.
  
4 valor afegit Conjunt de remuneracions (valors, beneficis, interessos, etc.) generades en la realització de l'activitat productiva.
  
5 valor residual Valor mínim que tindrà un determinat element de l'actiu després que hagi acabat la seva vida útil.
 
4 MAT 1 Quantitat numèrica, nombre.
  
2 valor d'una expressió Resultat obtingut una vegada efectuades les operacions que formen part de l'expressió.
  
3 valor mitjà Mitjana aritmètica.
  
4 valor principal Per a una funció inversa trigonomètrica com arcsinus, arccosinus o arctangent, valor numèric més petit pres en un interval concret.
  
5 valor propi En un endomorfisme d'un espai vectorial, zero del polinomi característic.
 
5 MÚS 1 Durada relativa d'una nota o d'un silenci, indicada per la manera com aquesta nota o silenci són representats.
  
2 Signe destinat a determinar el valor o la durada d'una nota o d'un silenci.
 
6 NUMIS/SIGIL·L 1 valor facial En una peça monetària o un segell, valor indicat per estampació o encunyació i que pot diferir del seu valor real.
  
2 valor real Valor de mercat d'una peça monetària o d'un segell.
 
7 valor adaptatiu GEN Proporció d'assoliments (fertilitat, viabilitat) aconseguits en la generació següent pels diferents genotips dels individus d'una determinada generació.
 
8 valor globular FISIOL ANIM Riquesa mitjana d'hemoglobina d'un eritròcit.
 
9 ALIM 1 valor biològic Paràmetre emprat per a valorar la qualitat nutritiva d'una proteïna.
  
2 valor calòric Valor energètic.
  
3 valor energètic Quantitat d'energia fisiològicament disponible d'un aliment, tenint en compte, per tant, les pèrdues durant la digestió, l'absorció i la utilització.
  
4 valor nutritiu Qualificació d'un aliment en funció de la seva capacitat de satisfer les necessitats energètiques, plàstiques i protectores de l'organisme.
  
5 valor panificable Capacitat de panificació.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda