apuntador
| -a

adjectiu mil che punta.

masculí i femení mil puntatore -trice. || (jocs) segnapunti. || teat suggeritore -trice, buttafuori, rammentatore -trice. || [bastó] bacchetta f, verghetta f. || [quadern] quaderno d'appunti.