actinometria

Accessory
Partició sil·làbica: ac_ti_no_me_tri_a
Etimologia: de actino- i -metria
Body
    femení
  1. física Mesura de la intensitat de les radiacions en general i de les radiacions solars en particular.
  2. química En fotoquímica, mesura de la quantitat de llum absorbida o transmesa pel medi en reacció.