adaptació

Accessory
Partició sil·làbica: a_dap_ta_ci_ó
Etimologia: de adaptar
Body
  femení
  1. Acció d’adaptar o d’adaptar-se;
  2. l’efecte.
 1. biologia i ecologia
  1. Conjunt de modificacions hereditàries que permeten a un organisme, una població o una espècie adequar-se a les condicions biòtiques i abiòtiques del medi.
  2. adaptació genètica Adaptació que és resultat de certes mutacions produïdes a l’atzar, però que es mantenen per selecció natural.
 2. arts gràfiques Ampliació o reducció d’un text original perquè ocupi les mides establertes en la seva compaginació.
 3. literatura i cinematografia Reelaboració d’una obra literària en una altra llengua, un altre gènere o un altre mitjà expressiu.
 4. música Arranjament d’una obra amb vista a executar-la amb elements distints dels originals.
 5. música Utilització de peces musicals com a acompanyament d’obres dramàtiques o bé de versos declamats.
 6. psicologia Conjunt i resultat de les reaccions per mitjà de les quals un individu respon harmònicament a les diferents condicions que li planteja un determinat ambient.
 7. sociologia Procés mitjançant el qual un individu, un grup o una col·lectivitat s’acomoden i viuen en llur medi físic i social.
 8. adaptació sensitiva psicologia Reducció progressiva de les sensacions malgrat persistir l’estímul.
 9. síndrome d’adaptació patologia Conjunt de reaccions no específiques de l’organisme enfront d’una agressió qualsevol.