autor
| | autora

Accessory
Partició sil·làbica: au_tor
Etimologia: del ll. auctor, -ōris ‘creador, autor’, per via culta 1a font: s. XIII
Body
  masculí i femení
 1. Persona que és causa d’alguna cosa.
 2. especialment
  1. Persona que ha fet o ha compost una obra intel·lectual, una obra d’art.
  2. biologia Persona que ha publicat vàlidament per primera vegada la descripció d’un tàxon qualsevol.
  3. cinematografia Responsable artístic d’un film.
 3. dret penal Persona que participa en el delicte o la falta mitjançant l’execució directa del fet punible.