cleptomania

Accessory
Partició sil·làbica: clep_to_ma_ni_a
Etimologia: de clepto- i -mania 1a font: c. 1925
Body
femení psiquiatria Impulsió obsessiva a robar.