desancorar

Accessory
Partició sil·làbica: des_an_co_rar
Etimologia: de ancorar
Body
    verb transitiu
  1. Llevar l’àncora o les àncores d’una embarcació.
  2. usat absolutament El vaixell ha desancorat.