desanimadament

Accessory
Partició sil·làbica: des_a_ni_ma_da_ment
Etimologia: de desanimar
Body
adverbi Descoratjadament.