electroencefalografia

Accessory
Partició sil·làbica: e_lec_tro_en_ce_fa_lo_gra_fi_a
Body
femení electrobiologia Obtenció de l’electroencefalograma i estudi de les seves característiques en condicions normals i patològiques.