escarificació

Accessory
Partició sil·làbica: es_ca_ri_fi_ca_ci_ó
Etimologia: de escarificar
Body
    femení
  1. agricultura i obres públiques Operació d’escarificar un terreny.
  2. medicina
    1. Producció, accidental o quirúrgica, d’una escara.
    2. Sèrie d’incisions petites i superficials practicades amb l’escarificador o amb una llanceta.