estereotomia

Accessory
Partició sil·làbica: es_te_re_o_to_mi_a
Etimologia: de estereo- i -tomia
Body
femení oficis manuals Art de tallar les pedres, la fusta, el ferro, etc.