franquisme

Body
masculí història i ciències polítiques Règim polític dictatorial implantat a l’estat espanyol (1939-1975) com a resultat de la guerra civil de 1936-39 en el qual el general Franco detingué el poder hegemònic.