fusible

Accessory
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. fusus, -a, -um, participi de fŭndĕre ‘fondre’
Body
  1. adjectiu Susceptible de fondre’s o d’ésser fos.
  2. masculí electrotècnia Element o dispositiu de protecció del circuit o del conjunt de circuits d’un aparell, d’una instal·lació, etc., contra les sobrecàrregues o els curtcircuits accidentals.