intendència

Accessory
Partició sil·làbica: in_ten_dèn_ci_a
Etimologia: de intendent 1a font: 1803, DEst.
Body
    femení
  1. Càrrec, funció, jurisdicció, d’intendent.
  2. Oficina de l’intendent.
  3. història Circumscripció administrativa dependent de l’intendent, també denominada província.
  4. organització militar Cos de l’exèrcit encarregat del proveïment d’aliment, vestit i material a les tropes.