microeconomia

Accessory
Partició sil·làbica: mi_cro_e_co_no_mi_a
Etimologia: de micro- i economia
Body
femení economia Part de la teoria econòmica que estudia les unitats de decisió individuals —consumidors, empreses— i la manera com llurs decisions afecten els preus i les quantitats dels béns i factors de la producció.