neutralitat

Accessory
Partició sil·làbica: neu_tra_li_tat
Etimologia: de neutral
Body
    femení
  1. dret internacional Situació jurídica d’un estat que, en cas de guerra entre dos altres estats, no hi pren part ni fa cap acte d’assistència ni d’hostilitat envers els bel·ligerants i en situació de pau no forma part de pactes militars.
  2. evolució, evolucionisme Teoria de l’evolució no darwiniana que, encara que admet que les característiques adaptatives dels organismes són el resultat de la selecció natural, considera que una gran part de les modificacions de l’ADN són degudes a l’atzar, i que la major part de les variants genètiques no són sotmeses al procés de selecció natural.