orientalisme

Accessory
Partició sil·làbica: o_ri_en_ta_lis_me
Etimologia: de oriental
Body
    masculí
  1. Afecció per la vida i la cultura dels pobles orientals.
  2. Orientalística.