orquestració

Accessory
Partició sil·làbica: or_ques_tra_ci_ó
Etimologia: de orquestrar
Body
femení música Manera de distribuir les diferents parts d’una composició simfònica entre els distints instruments que formen l’orquestra i d’agrupar alguns d’aquests per tal d’obtenir determinats efectes tímbrics.