passió

Accessory
Partició sil·làbica: pas_si_ó
Etimologia: del ll. passio, -ōnis ‘sofriment’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
  femení
  1. Acció de patir o endurar una pena infligida.
  2. cristianisme i Bíblia Nom amb què és coneguda la darreria de la vida de Jesús.
  3. passió de son figuradament Accés de somnolència irresistible.
  4. relats de la passió cristianisme i Bíblia Conjunt de narracions que fan els Evangelis sobre l’empresonament, el judici, la condemna i la crucifixió de Jesús.
  5. sofrir mort i passió figuradament Sofrir molt.
 1. filosofia i psicologia
  1. Categoria aristotèlica, contraposada a l’acció, que expressa l’estat d’un ens afectat per l’acció d’un altre.
  2. especialment Afecció o modificació del subjecte psíquic caracteritzada per una tan gran polarització de l’afectivitat en un únic sentiment que deixa afeblides i àdhuc anul·lades la capacitat de judici i la voluntat.
  3. figuradament Té la passió de la música.
  4. Emoció molt forta.
  5. Tendència o emoció sexual intensa, fortament arrelada.
 2. literatura i teatre Representació de la passió de Crist provinent del drama litúrgic medieval i, en darrer terme, del cant litúrgic de la pàssia.
 3. litúrgia
  1. Celebració litúrgica commemorativa de la passió i mort de Crist durant la Setmana Santa.
  2. temps de passió Abans de la reforma de l’any litúrgic (1969), les dues darreres setmanes de Quaresma.
 4. música Composició musical sobre la narració evangèlica dels esdeveniments que precedeixen i acompanyen la mort de Jesús.