pederàstia

Accessory
Partició sil·làbica: pe_de_ràs_ti_a
Etimologia: del gr. paiderastía, íd. 1a font: 1868, DLCo.
Body
    femení psicologia
  1. Relació sexual d’un home adult amb un impúber, generalment del mateix sexe.
  2. impròpiament Homosexualitat.