perineuri

Accessory
Partició sil·làbica: pe_ri_neu_ri
Body
masculí anatomia animal Beina que envolta els funicles nerviosos o grups de fibres nervioses dins cada nervi.