polarització

Accessory
Partició sil·làbica: po_la_rit_za_ci_ó
Etimologia: de polaritzar
Body
  femení
  1. Acció de polaritzar o polaritzar-se;
  2. l’efecte.
  3. física Condició d’una radiació lluminosa (o, en general, electromagnètica) el vector del camp elèctric de la qual manté una certa orientació.
 1. electricitat
  1. Tipus de corrent consistent en el moviment de càrregues en un dielèctric situat en un camp elèctric.
  2. polarització dielèctrica Modificació, de caràcter vectorial, que experimenta un dielèctric sotmès a la influència d’un camp elèctric.
  3. polarització d’un elèctrode Disminució d’un valor absolut del potencial d’un elèctrode en adherir-se a la seva superfície ions del mateix signe que ell.
  4. polarització elèctrica En un medi dielèctric neutre, fenomen que provoca la separació de les càrregues elèctriques positives i negatives que el componen.
  5. vector polarització (o simplement polarització) Vector P que equival al moment dipolar per unitat de volum que apareix en cadascun dels punts d’un dielèctric sotmès a un camp elèctric E.
 2. electroacústica En els sistemes d’enregistrament magnètic, superposició d’un camp magnètic addicional al creat pel senyal a enregistrar, a fi d’aconseguir una linealitat acceptable en el funcionament.
 3. electrònica En un dispositiu electrònic, tensió o corrent que, aplicat a l’elèctrode de control, determina el punt de funcionament sobre la corba característica.
 4. electroquímica Fenomen que provoca que, en un electròlit, la tensió d’un elèctrode o d’un element galvànic sigui diferent quan hi ha pas de corrent o quan aquest és nul.
 5. òptica
  1. En una radiació electromagnètica, fenomen que consisteix a conferir una direcció ben definida al camp elèctric E que caracteritza les ones que formen la radiació.
  2. polarització rotatòria Gir del pla de polarització d’un feix de llum polaritzada, provocat en travessar una substància dita òpticament activa.
 6. polarització dels fotons mecànica quàntica Estat de spin dels fotons.
 7. polarització de membrana fisiologia Desigual distribució d’ions de sodi i de potassi al líquid extracel·lular i al citoplasma, que provoca una diferència de potencial elèctric a la membrana de la cèl·lula.
 8. polarització magnètica magnetisme Magnitud vectorial Pmpròpia d’un camp magnètic en una substància de permeabilitat relativa μr.
 9. polarització nuclear física atòmica Orientació dels spins o dels moments angulars totals dels nuclis dels àtoms.