qüestió

Accessory
Partició sil·làbica: qües_ti_ó
Etimologia: del ll. quaestio, -ōnis ‘recerca; indagació; problema; discussió’, der. de quaerĕre ‘cercar; recercar, indagar’, ètim del cat. ant. querre o querir ‘cercar; voler’, i base d’altres der. de la mateixa família 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Acció de demanar una cosa que hom vol saber o aclarir; pregunta. Va respondre a totes les qüestions. Una qüestió ben posada és mig resolta.
  2. Punt a aclarir, a discutir, a tractar. Examinem bé la qüestió. Tornem a la qüestió.
  3. Assumpte, persona o cosa que és tema de qüestió. Era qüestió d’un envà.
  4. en qüestió Expressió per a indicar la persona o cosa de què hom tracta. Els terrenys en qüestió.
  5. ésser qüestió de Ésser un problema o una dificultat que hom pot resoldre. Espera’t, és qüestió de cinc minuts. No és qüestió de diners, sinó de temps. És qüestió de vida o mort.
  6. ésser qüestió de Ésser imprescindible; caldre. És qüestió de llevar-se a l’hora.
  7. posar en qüestió Posar en dubte una afirmació, controvertir un punt dubtós.
  8. qüestió de nom (o de noms) Qüestió suscitada entorn d’aspectes accidentals d’una cosa en la substància de la qual tothom coincideix.
  9. qüestions diverses A les reunions amb agenda, secció de preguntes i consultes que hom sol deixar per al final.
 1. Renyina, baralla de paraules. Vaig tenir una qüestió amb el veí i ara no ens fem.
 2. filosofia i cristianisme En l’escolàstica, cadascuna de les exposicions, orals o escrites, que integraven un curs o les diverses parts d’un tractat sistemàtic.
 3. qüestió de competència dret processal Discussió sobre el jutge o la jurisdicció que ha de resoldre un afer.
 4. qüestió de confiança ciències polítiques Planteig que presenten els governs al cap de l’estat o al parlament per comprovar el grau de confiança que mereixen.
 5. qüestió de gabinet ciències polítiques Problema que afecta la continuïtat d’un ministeri.
 6. qüestió de turment (o simplement qüestió) antigament història Tortura infligida a algú per obligar-lo a declarar.
 7. qüestió prejudicial dret processal Punt a aclarir que hom proposa i ha d’ésser resolt abans del judici en qualsevol afer.
 8. qüestió prèvia
  1. dret processal Afer que ha d’ésser resolt abans de la qüestió principal i que n’impedeix una decisió o resolució.
  2. ciències polítiques Moció proposada per algun diputat que afecta la forma o el procediment i que pretén d’impedir la votació d’una proposta de llei, d’un projecte, etc., inscrits en l’ordre del dia.