ranunculàcies

Accessory
Partició sil·làbica: ra_nun_cu_là_ci_es
Body
    femení botànica
  1. plural Família de ranals, constituïda per plantes herbàcies i perennes, de fulles alternes, sense estípules, flors acolorides, hermafrodites i fruits en fol·licle, en aqueni o en baia.
  2. singular Planta de la família de les ranunculàcies.