sarbatana

Accessory
Etimologia: de l’àr. vg. zarbaṭâna, íd., àr. zabaṭâna, d’origen persa 1a font: 1462
Body
    femení [ant: sarabatana]
    1. etnografia Arma de caça constituïda per un tub llarg de fusta, de canya o de metall, mitjançant el qual són llançats, bufant, diverses menes de projectils i de dards.
    2. per extensió Petit canó de fusta utilitzat per la mainada per a llançar, bufant, tramussos, cigrons, petites pedres, etc.
  1. armament Peça d’artilleria primitiva (segles XV i XVI), anàloga a la bombarda.