tomografia

Accessory
Partició sil·làbica: to_mo_gra_fi_a
Etimologia: de tomo- i -grafia
Body
    femení diagnosi
  1. Radiografia seriada per plans paral·lels, anomenada també planigrafia.
    1. tomografia computada [sigla TC] Exploració radiològica basada en la informació obtinguda a partir d’una font de raigs X que efectua una rotació al voltant del pacient i envia emissions successives a un detector.
    2. tomografia axial per computadora (o tomografia axial per ordinador) [sigla TAC, TAO] obsolet Tomografia computada.