trilita

Accessory
Etimologia: mot format a partir del nom químic trinitrotoluè amb el sufix -ita usat en la formació de noms de minerals i explosius
Body
femení explosius Trinitrotoluè.