palmatòria

Accessory
Partició sil·làbica: pal_ma_tò_ri_a
Etimologia: del ll. td. palmatorium ‘palmeta’; la comparació del mànec d’antics canelobres de ciris amb la palmatòria de càstig d’infants degué motivar que palmatòria designés també un canelobre més petit amb platet i mànec 1a font: 1461
Body