bacterioproteïna

Accessory
Partició sil·làbica: bac_te_ri_o_pro_te_ï_na
Body
femení microbiologia Qualsevol proteïna que intervé en la composició dels bacteris.