colonoscòpia

Accessory
Partició sil·làbica: co_lo_nos_cò_pi_a
Body
femení diagnosi Endoscòpia que permet l’estudi del còlon i, en general, de tot l’intestí gros.