meritocràcia

Accessory
Partició sil·làbica: me_ri_to_crà_ci_a
Body
femení Concepció social segons la qual la jerarquia es basa exclusivament en els mèrits personals.