literatura

femení letteratura. Literatura catalana, letteratura catalana. Literatura de consum, letteratura di consumo. Literatura infantil, letteratura infantile. || [conjunt d'obres sobre un tema] letteratura, bibliografia. || fig letteratura, retorica, chiacchiere pl. Tot això no és més que literatura, tutto ciò non è altro che retorica.