El Diccionari de sinònims Franquesa és un diccionari molt complet, que no només dona llistes de mots, sinó que conté definicions, exemples i una informació complementària de gran utilitat (antònims, termes analògics, categoria gramatical, marques d'ús, etc.).

Conté:

  • 75.000 sinònims, entre els quals hi ha recollits un gran nombre de locucions i frases fetes
  • 15.000 mots afins, que tenen alguna relació amb l'entrada o amb algun dels sinònims
  • 16.000 remissions, que estableixen una àmplia xarxa de relació entre els diferents mots del diccionari

Presenta el contingut actualitzat del Diccionari de sinònims Franquesa, de Manuel Franquesa i Lluelles, publicat en paper el 1998 i reimprès amb revisions, modificacions i actualitzacions en múltiples ocasions. S'hi han incorporat un bon nombre de neologismes i canvis aplegats pel Grup Enciclopèdia els darrers anys.

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

abs., abs. usat absolutament
adj., adj. adjectiu
adv., adv. adverbi
Alc. Diccionari català-valencià-balear d’Alcover i Moll
anal. analògicament; per analogia
anat. anatomia
ant. antic, antigament
bot. botànica
cast. castellà, castellanisme
conj., conj. conjunció
Cp. compareu
desp. despectiu
dial. dialectal
esp. especialment
euf. eufemisme
ex. exemple
ext. extensió, hab. escrit “per ext.”
f., f. femení
fam. familiar, familiarment
fig. figurat, en sentit figurat
for. forense, jurídic
gram. gramàtica
hab. habitualment
heràld. heràldic, en heràldica
hiperb. hiperbòlicament
íd. ídem
inf. infinitiu
interj. interjecció
intr., intr. intransitiu
iròn. irònicament
jur. jurisprudència
lit. literari
loc. locució
loc. adv. locució adverbial
loc. prep. locució prepositiva
m., m. masculí
med. medicina o mèdic
mil. militar
nàut. nàutica
obs. obsolet
p. p. participi passat
pej. pejoratiu
pl., pl. plural
poèt. poèticament
pop. popular, popularment
prep., prep. preposició
pron., pron. pronominal, pronom
pròp. pròpiament
rel. religiós
simpl. simplement
subs., subs. substantiu
tèc. mot tècnic o científic
tr., tr. transitiu
v., v. verb
V. vegeu
vulg. vulgar
indica que el mot següent és diferent de l’anterior, amb el qual cal no confondre’l
remissió