El Diccionari castellà-català presenta el contingut actualitzat de la 4a edició del Diccionari castellà-català, publicada en paper el 2005 i reimpresa amb revisions posteriorment.

Conté:

  • 58.000 entrades
  • 114.000 accepcions
  • 18.000 locucions, frases fetes i refranys
  • 15.000 exemples d'ús
  • 2.400 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

abrev abreviatura
adj adjectiu
al alemany
adv adverbi
amer americanisme
angl anglès
ant antic, antigament
àr àrab
art article
cast castellà, castellanisme
cond condicional
def definit
desp despectiu
f femení
fam familiar
fig figurat
fr francès
fut futur
gall gallec
hist història
impr impròpiament
ind indicatiu
indef indefinit
inf infinitiu
interr interrogatiu
intr intransitiu
inv invariable
it italià
jap japonès
lat latín ‘llatí’
llat llatí
loc locució
loc adv locució adverbial
m masculí
n pr nom propi
pl plural
pop popular
port portuguès
prep preposició
pron pronom, pronominal
p fr poc freqüent
reg regional
rel relatiu
sing singular
sp species ‘espècie’
ssp subspecies ‘subespècie’
svar subvarietat
subj subjuntiu
tr transitiu
v verb
var varietat