alcalde

Accessory
Etimologia: de l’àr. al-qâḍī ‘jutge’, aplicat en cat. antigament als jutges dels moros i més tard pres del cast. com a substitut de conseller1, jurat en cap o batlle, amb l’antecedent dels moriscos catalans 1a font: 1315
Body
  masculí i femení
 1. dret administratiu
  1. President de l’ajuntament de cada municipi.
  2. alcalde de barri Persona nomenada per l’alcalde per al regiment de nuclis de cases de barriades separades de la població o per al regiment dels districtes urbans en les ciutats que ho exigeixen.
  3. alcalde pedani Alcalde que presideix una entitat local menor.
  4. tinent d’alcalde En els municipis de més de dos mil habitants, regidor de l’ajuntament nomenat per l’alcalde per a exercir funcions delegades.
 2. història
  1. alcalde del crim Un dels noms que rebien els ministres de la sala del crim en les audiències creades al començament del segle XVIII per Felip V als Països Catalans.
  2. alcalde major Nom amb el qual també fou designat el tinent corregidor en la nova planta establerta per Felip V als Països Catalans.
 3. ball (o sardana) de l’alcalde folklore Ball comú a moltes localitats dels Països Catalans que consistia en una dansa, encapçalada per l’alcalde o batlle de la localitat, en la qual prenia part tota la població.
 4. tenir el pare alcalde figuradament Tenir influències o bons padrins.