aranzel

Accessory
Etimologia: del cast. arancel, ant. alanzel, d’origen àrab, però d’etimologia incerta, possiblement de l’àr. al-´ánzǟl, plural de nuzl ‘producte, fruit’, de l’arrel n-z-l ‘baixar, fer baixar’
Body
    masculí economia i dret fiscal
  1. Impost que paguen els béns importats a un estat i, a vegades, certs béns exportats.
  2. Document en el qual són assenyalades les mercaderies, agrupades en capítols i seccions, i l’impost que els correspon a cadascuna.
  3. Forma de retribució d’algunes funcions públiques o semipúbliques.