astrologia

Accessory
Partició sil·làbica: as_tro_lo_gi_a
Compareu: astronomia
Etimologia: de astro- i -logia 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
    femení astrologia
  1. Doctrina i estudi especulatiu de les influències dels astres sobre el món sublunar, especialment sobre el destí dels homes i sobre els fenòmens meteorològics segons els conceptes predominants abans del naixement de la ciència moderna.
  2. astrologia esfèrica Nom donat antigament a l’astronomia.