bagra

Accessory
Etimologia: d’origen incert, possiblement manlleu del ll. pagrus en l’àr. magrebí i hispànic bâgar, que per via mossàrab hauria donat en cat. bagra i en cast. andalús i americà bagre 1a font: s. XVII
Body
femení ictiologia Peix de l’ordre dels cipriniformes (Leuciscus cephalus), de cos esvelt, semblant al del barb, però sense radis espinosos a les aletes i sense barbes.