calumniador
| | calumniadora

Accessory
Partició sil·làbica: ca_lum_ni_a_dor
Etimologia: de calumniar 1a font: s. XIII, Usatges
Body
adjectiu i masculí i femení Que calumnia.