carril

Accessory
Etimologia: probablement d’un ll. vg. *carrīlis, adjectiu, (camminus carrilis), procedent de currīlis ‘relatiu al carro’, amb influx de carrus 1a font: 1839, DLab.
Body
    masculí
  1. ferrocarrils Cadascuna de les dues barres d’acer laminat que, disposades paral·lelament i unides rígidament, constitueixen una via fèrria.
  2. ferrocarrils Ferrocarril.
  3. per extensió ferrocarrils Biga o altre element rígid pel qual circula, suspès, un vehicle o un aparell mòbil, o que serveix de guia al desplaçament d’una peça, etc.
  4. obres públiques Cadascuna de les bandes longitudinals d’una calçada per on circulen els vehicles. Carril bici. Carril bus. Carril d’avançament.