cristianisme

Accessory
Partició sil·làbica: cris_ti_a_nis_me
Etimologia: del ll. christianismus, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí religió
  1. Fe i doctrina que s’inspiren en la revelació del Crist.
  2. Conjunt d’esglésies que es consideren a si mateixes com a seguidores de Jesús de Natzaret, el qual invoquen com a fonament de llur confessió de fe.